Affärsidé

Tjust Trafik AB:s affärsidé är att utföra säkra, flexibla och kostnadseffektiva transporter av främst partigods samt förmedla transporttjänster genom gott samarbete med kollegor i åkerinäringen. Transporterna skall till viss del ske direkt för egna kunder men mycket genom ”byteshandel med andra åkerier och speditörsfirmor för att på så sätt maximera utnyttjandet av fordonen i alla riktningar och således uppnå så god avkastning som möjligt för utfört transportarbete.

Verksamhet

Vår verksamhet består idag av att förmedla och utföra de transportuppdrag vi åtar oss för direktkunder och genom andra åkerier samt transportförmedlare.
I första hand fördelas transportuppdragen så att vi kan hålla våra fyra egna lastbilsekipage samt två inhyrda transportörer med ett respektive två ekipage i rullning, sedan förmedlas resterande transportuppdrag till kollegor inom branschen.
Både våra egna och de inhyrda ekipagen består av 24-metersekipage med öppningsbar vänstersida samt bakdörrar och är utrustade med upphängning av spännband i taken för snabb och chaufförsvänlig lossning och lastning av främst sågade och hyvlade trävaror men det underlättar även vid transport av övrigt byggmaterial och industriförnödenheter. Våra egna ekipage är ytterliggare optimerade för trävarutransporter då de har skåpbyggnationer av visir-typ med hydrauliskt öppningsbar vänstersida och fasta spännare och spännband som ej behöver krokas i och ur.

Grunden i vårt inflöde av transportuppdrag utgörs av transporter från "Setra sågade trävarors" Lossninganläggning i Vimmerby kallad Vimmerby Sågverk (f.d. Hemmingsons Trä) där ohyvlade trävaror framställs som vi sedan transporterar till vidareförädlingsindustrier inom Sverige och svenska hamnar för export med båt. Den största mängden trävaror som exporteras skeppas via hamnarna i Norrköping, Oskarshamn samt Varberg och har slutdestinationer såsom Mellanöstern, England, Japan, USA och Spanien. Vi utför även transporter från Setra's övriga anläggningar i Sverige men då via andra transportörer.

Abector i Blankaholm som sysslar med emballage är en annan av våra kunder och här omfattar transportuppdragen dels införsel av virke och dels transport av begagnat såväl som nyproducerat emballage.

Inom trävaru-transportsektorn sker en hel del byteshandel med lass för att möjliggöra minsta möjliga tomkörning vilket medför att vi transporterar virke från allehanda sågverk och hyvlerier både i vår närhet och vida omkring i landet.

Många av våra lite längre transportuppdrag som kräver returlass för att vara lönsamma har slutdestinationer i väst- och mellansverige varifrån det finns ett begränsat antal "raka hemlass" varför ibland hemresan kan gå lite sicksack och bestå av flera olika lass. I många fall består "hemlassen" av virke, byggmaterial, isolering eller trädgårdssten.

Marknaden för trädgårdssten i form av mark- och mursten har ökat enormt de senaste åren och med detta har också transportbehovet till handlare och byggarbetsplatser ökat varför vi transporterar en hel del sådant. Dessa transporter förmedlas till oss via ett par åkerier som har hand om transporterna och logistiken vid ett par "stenfabriker".

Förutom detta transporteras också allehanda partigods, styckegods och returmaterial inom landet åt större speditörer såsom Schenker, DHL med flera.

BussarTjust Trafik AB innehar även dotterbolaget Gamleby Taxi & Buss AB som främst sysslar med skoltransporter och färdtjänst i KLT's regi samt beställningsresor för företag, föreningar och privatpersoner. Dessa transporter utförs med fem mindre bussar som kan ta upp till 16 passagerare samt en lite större buss med 31 platser, alla dessa bussar är utrustade med lift för att kunna tranportera handikappade.

 

You will find people staring at your replica watches with their mouths wide open. You are sure to get many envious looks from people around you. You will create your own rolex replica sale speech wherever you go and people will love your trendy wrist accessories. These rolex replica sale are very reasonable but the site never compromises on the quality. They are designed by the best in the business after much swiss replica watches so as to meet all the needs of the customers. The site conducts periodical surveys and subsequently upgrades its catalogue so as to be in vogue with the latest changes in fashion. Our breitling replica sale that they have worn these replica watches and have convinced many people that they are original ones, without being caught. These rolex replica sale of the originals and cannot be differentiated from them even in broad daylight. Given their genuine stainless steel straps and the original markings, these watches are here to stay.