Företagspolicy

Utöver innebörden av affärsidén skall dessutom Tjust Trafik AB eftersträva följande:

 • att endast utföra transporter med en avkastning som täcker transportkostnaderna, varje uppdrag skall vara kostnadseffektivt.
 • att våra kunder aldrig ska behöva känna oro för att deras gods ej blir levererat i tid eller till fel mottagare.
 • att vid offertförfrågningar lämna seriösa och genomarbetade anbud där service och gemensam lönsamhet sätts i centrum för alla parter.
 • att personalomsättningen genom god företagskänsla hos våra chaufförer skall hållas på så låg nivå som möjligt för att våra kunder ska kunna känna en personlig relation till vårt företag.
 • att följa eller om möjligt verka för att vara bättre än lagstiftning samt andra samhälls- och kundkrav
 • att de fordon, lokaler och utrustning som vi själva innehar ska hållas fräscha och i sådant skick att de säkert kan användas i det dagliga arbetet.
 • att bedriva verksamheten och utveckla företaget så att kundnöjdheten ständigt förbättras. Detta skall ske i en takt som är praktiskt och ekonomiskt möjlig att genomföra och att en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheten.
 • att omedelbart ta hand om synpunkter och klagomål. Eventuella fel ska utredas och åtgärdas snarast möjligt så att upprepning förhindras.
 • att ha engagerade och motiverade medarbetare som genom information och utbildning kan ta aktiv del i vårt miljö-, kvalitets- och trafiksäkerhetsarbete.

Miljöpolicy

Då Tjust Trafik AB är ett företag i transportsektorn sker naturligtvis den största miljöpåverkan i verksamheten genom utsläpp av avgaser från vår dieseldrivna fordonspark. Utöver att verksamheten tär på miljöresurserna genom användandet av fossila bränslen påverkas även miljön av däcksförbrukning, användande av olja och kemikalier samt övriga förbrukningsartiklar.
Trots att det ur miljöaspekt är en resurskrävande bransch vi arbetar med strävar vi efter att såväl själva transportverksamheten som den övriga verksamheten i företaget ska ske på sådant sätt att miljöpåverkan blir minimal. Fokus i vårt miljöarbete läggs naturligtvis på att minska dieselförbrukningen samt göra aktiva och miljöriktiga val vid inköp.Tjust Trafik AB:s miljöpåverkan skall hållas minimal genom:
 • att alltid eftersträva så ny vagnpark som möjligt för att härigenom alltid kunna utföra godstransporter med den modernaste och renaste motortekniken som finns att tillgå
 • att ur miljösynpunkt göra bra val beträffande fabrikat, motor och utrustning vid nyinköp av fordon
 • att driva våra fordon med diesel miljöklass 1, vilket är den renaste i Europa
 • att påverka våra chaufförer till att minska bränsleförbrukningen
 • att i möjligaste mån ha serviceavtal med ackrediterade och godkända verkstäder för våra fordon
 • att i beslut som rör miljö följa eller om möjligt verka för att vara bättre än gällande lagstiftning och rekommendationer samt övriga samhälls- och kundkrav
 • att påverka och ställa krav på våra leverantörer av bränsle, däck, smörjmedel och andra förnödenheter som har påverkan på miljön
 • att hela tiden eftersträva att uppnå så stor fyllnadsgrad som möjligt i alla transportriktningar för att få så lite utsläpp som möjligt per effektiv transportkilometer
 • att med hjälp av ruttplaneringsprogram på kontoret och GPS i bilarna samt egen vetskap om vägnätet alltid försöka välja det mest bränslesnåla vägvalet till varje destination
 • att sortera och återvinna det avfall som uppstår i samband med egna reparationer och utbyte av utrustning
 • att ha en planläggning för att minimera risker i verksamheten och förebygga föroreningar
 • att ha engagerade och motiverade medarbetare som genom information och utbildning kan ta aktiv del i vårt miljöarbete
 • att påverka våra samarbetspartners att medverka till att uppfylla våra miljömål
 • att upprätta mätbara mål på kort och lång sikt som leder till ständiga förbättringar
Våra insatser skall styras av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och miljömässigt motiverat.

Arbetsmiljöpolicy

Företagsledningen ska tillsammans och i samråd med de anställda skapa en bra arbetsmiljö så att alla kan känna att man har ett trivsamt och stimulerande arbete. Tjust Trafik AB ska skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö genom:
 • att vid nyinvesteringar av fordon och utrustning göra de val som är bäst ur arbetsmiljösynpunkt grundade på tidigare erfarenhet och den information som finns tillgänglig.
 • att redan vid planeringen av nyinvesteringar samla in berörda medarbetares synpunkter och i möjligaste mån tillgodose dessa.
 • att i så lång utsträckning det är möjligt försöka förbättra fordon, utrustning och lokaler utefter medarbetarnas inkomna synpunkter.

Kvalitets- och trafiksäkerhetspolicy

Tjust Trafik AB vill upplevas som förebilder för övriga trafikanter och företagets fordon skall därför framföras på ett trafiksäkert sätt så att olycksrisken minimeras. Vi skall genom gott utförande av transporter och tjänster lägga grunden till fortsatta uppdrag för nuvarande och kommande kunder.För att uppnå detta ska Tjust Trafik AB:
 • informera kunder och övrig omvärld om företagets kvalitets- och trafiksäkerhetsarbete på ett sådant sätt att ett förtroende skapas för företagets arbete med att höja tjänsternas kvalitet.
 • bedriva verksamheten och utveckla företaget så att kundnöjdheten ständigt förbättras. Detta skall ske i en takt som är praktiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra och att en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheten.
 • omedelbart ta hand om synpunkter och klagomål. Eventuella fel ska utredas och åtgärdas snarast möjligt så att upprepning förhindras.
 • fordon och utrustning ska hållas i sådant skick att de säkert kan användas i det dagliga arbetet
 • se till att lastkapaciteten inte överskrids och att lasten är säkrad
 • verka så att hastighetsgränser och tillräckliga avstånd hålls
 • uppmana förarna till att anpassa hastigheten till vad väglaget kräver
 • verka för att alla anställda ska vara drogfria
 • se till att bilbälte alltid används vid färd på väg
 • genom information och utbildning motivera samtliga anställda att arbeta mot ständiga förbättringar

 

Replica Ebel Classic watches are nothing to be ashamed of, with price tags into the thousands. There is a line of distinction between over-charging and robbing that sometimes gets blurred in the replica watches business. Remember, there's nothing glamorous about an rolex replica watches and remember, you don't have to be a celebrity to look like one. Our replica watches sale are the best buys for your hard earned money and will give you a sense of delight whenever you wear them on the wrists. Buy replica watches sale for yourself and see the difference it makes to your appearance. You will look your attractive best and people will strive to find out what is it rolex replica sale has brought about the change. You will replica watches become well liked amongst all your friends and your list of admirers will increase by leaps and bounds.